__types_metadata_journal

Titre
Intelligenzblatt für den Kreis Simmern
Adresse bibliogr.Simmern : Maurer, 1843,1(3.Jan.) - 1846,103(30.Dez.)
Fait suite à Hunnsrücken
Absorbé parIntelligenzblatt für den Kreis Simmern und dessen Umgegend
Numérotation de PublicationPeriodizität: 2x wöchentl.
PériodicitéSemiweekly
__mods_IdentifierSharedUrnDigitalisée par Universitäts- und Landesbibliothek Bonn → urn:nbn:de:hbz:5:1-55786
Référence ZDB2732066-2
Classification